Päivitetty: 10.11.2019

  

Asiakasrekisteri – tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää in­for­moin­ti­vel­voit­teen.


 Rekisterinpitäjä

Tmi HSH-Palvelut / Maria Mikkola

y-2487272-7


 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Mikkola

Saarenmaantie 393

36200 Kangasala 

040-5126598

em.mikkola@gmail.com


Rekisterin nimi

Tmi HSH-Palvelut asiakasrekisteri


 Henkilötietojen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on HSH-Palvelun ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin asiakassuhde, toimeksianto, asiakkaan myöntämä suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai työnhakuun liittyvät lomaketiedot.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:palveluiden ja tuotteiden suunnittelu, tarjoaminen, 

tuottaminen ja palveluista kertominen.

Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja asiakaspalvelu.

HSH-Palvelun toiminnan, palvelun ja asiakaspalvelun kehittäminen.


Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

HSH-Palvelun asiakkaana sillä hetkellä olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, 

kuten  nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.

HSH-Palvelun sopimusasiakkaiden asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, palvelun tuottamisessa huomioitavat asiat, asiakkaan ja muiden osapuolten välinen yhteydenpito, markkinointiluvat – ja kiellot.


 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hshpalvelut@gmail.com


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää esimerkiksi kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja  saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä

rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeen kautta

Palvelun aikana saadut ja syntyneet tiedot

Asiakkaan nimeämältä lähiomaiselta, asiakkaan lailliselta edunvalvojalta


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin HSH-Palvelun ulkopuolelle.


 Käsittelyn kesto

HSH-Palvelu säilyttää henkilötietoja rekisterissä, 

kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle loppuu.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin rekisteröidyllä on 

sopimus HSH-Palvelun  kanssa

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin työsuhde on voimassa ja laki sitä velvoittaa


 Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. HSH-Palvelu voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (kirjanpito) jolloin  HSH-Palvelu takaa  sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne HSH-Palvelun työntekijät, sa­las­sa­pi­to­so­pi­muk­sel­la sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja esimerkiksi keskitetyllä käyttöoikeuksien myöntämisellä ja käytön valvonnalla.


 Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittelyssä HSH-Palvelu voi hyödyntää tietoja myös pro­fi­loin­ti­tar­koi­tuk­sis­sa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen 

esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.

Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asia­kas­käyt­täy­ty­mis­tä.


 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


 Tietosuojaselosteen muuttaminen / päivittäminen

HSH-Palvelu voi tehdä päivityksiä tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen toimintansa taikka tie­to­suo­ja­pe­ri­aat­tei­dem­me muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun HSH-Palvelu on julkaissut päivitetyn tietosuojaselosteen. Tietosuojaselosteen sisältöön kannattaa tutustua säännöllisin väliajoin.


Yh­teys­tie­dot

 

T:mi HSH-Palvelut / Maria Mikkola

Saarenmaantie 393, 36200 Kangasala

p. 0405126598

hshpalvelut@gmail.com

y-tunnus: 2487272-7

1640792993617_SV_AA_LOGO_Tmi_HSH_Palvelut_FI_419372_web-me.jpg

© HSH-Palvelut. Kaikki oikeudet pidätetään.